Trong khoảng 1-2 ngày, MIAC sẽ xem xét Đơn khởi kiện có hợp lệ không, sau đó sẽ nhận đơn và ra Thông báo nộp Phí trọng tài.
Về cách tính phí, vi dụ vụ kiện có giá trị tranh chấp vào khoảng 1 tỷ – 5 tỷ, mức phí sẽ là 85.800.000 + 4,4% số tiền vượt quá 1 tỷ (Phí trọng tài này không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên và thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài)