Bước 1: Nộp Đơn khởi kiện + kèm theo tài liệu.
Đơn khởi kiện sẽ theo mẫu trên website của MIAC hoặc nguyên đơn có thể tự làm nhưng phải đảm bảo các nội dung theo mẫu của MIAC.

Bước 2: Trong khoảng 1-2 ngày, MIAC sẽ xem xét Đơn khởi kiện có hợp lệ không, sau đó sẽ nhận đơn và ra Thông báo nộp Phí trọng tài.
Về cách tính phí, vi dụ vụ kiện có giá trị tranh chấp vào khoảng 1 tỷ – 5 tỷ, mức phí sẽ là 85.800.000 + 4,4% số tiền vượt quá 1 tỷ (Phí trọng tài này không bao gồm chi phí đi lại, ở và các chi phí có liên quan khác của các Trọng tài viên và thư ký phiên họp giải quyết vụ tranh chấp; chi phí giám định, định giá tài sản, chi phí tham vấn ý kiến chuyên gia và chi phí cho các trợ giúp khác theo yêu cầu của Hội đồng Trọng tài)

Bước 3: Trong thời hạn 10 ngày sau khi nộp Phí trọng tài, MIAC gửi Thông báo đến Bị đơn

Bước 4: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiếp theo
nhận Thông báo từ MIAC, Bị đơn nộp bản Tự
bảo vệ, chọn Trọng tài viên.

Bước 5: Trong khoảng 15 ngày kể từ ngày Bị đơn nộp bản Tự bảo vệ, 2 Trọng tài viên mà Nguyên đơn, Bị đơn sẽ chọn ra một Chủ tịch Hội đồng trọng tài, và thành lập Hội đồng trọng tài.

Bước 6: Sau khi Hội đồng trọng tài thành lập, sẽ tiến hành quá trình tố tụng. Hội đồng trọng tài có thể yêu cầu các bên giải trình, nộp thêm hồ sơ tài liệu để làm rõ vụ việc. Trước khi ra phiên họp giải quyết, thì các buổi hòa giải là không bắt buộc, trừ khi có sự yêu cầu của các bên. Hội đồng trọng tài có thể ra Quyết định công nhận hòa giải thành, có hiệu lực như Phán quyết trọng tài.